Pirkimo ir pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje juneta.lt susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis paspaudžia mygtuką „Pirkti“.

 

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

2.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes ir jas priimti.

2.2.  Atsiskaitymo formoje pateikti visą, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, juneta.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

2.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją.

2.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties, laikydamasis Prekių grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

2.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje juneta.lt, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų Lietuvos Respublikos laikytis teisės aktų.

 

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės juneta.lt teikiamomis paslaugomis.

3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsdamas ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje, ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.

3.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

3.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

3.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

3.7. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi juneta.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

 

4. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

4.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

4.2. Užsakymai priimami tik naudojantis Internetine parduotuve juneta.lt.

4.3. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik Pirkėjui sumokėjus už prekes.

4.5. Pirkėjui per 14 kalendorinių dienų nesumokėjus už prekes, užsakymas anuliuojamas.

 

5. Prekių pristatymas.

5.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.3. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 2 darbo dienas nuo patvirtinto apmokėjimo.

5.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

5.5. Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją, jeigu siunta gauta su pažeista pakuote, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų skaičius, ne visas prekės komplektas.

5.6. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir (arba) prekės (-ių) nuotraukas.

 

6. Prekių kokybė, garantijos, grąžinimas.

6.1. Visi internetinėje parduotuvėje juneta.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

6.2. Parduotuvėje pavaizduotas prekių skaičius nuotraukose ne visada susijęs su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau ir nurodyta vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

6.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti gautas prekes praėjus ne daugiau kaip 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos, prekių grąžinimui taikomos LR Civilinio kodekso nuostatos. Gavę prekę ir įsitikinę, kad prekė yra nenaudota, per ne ilgiau nei 14 darbo dienų grąžinsime pinigus į užsakymo mokėtojo sąskaitą. Grąžinant kokybišką prekę prekės grąžinimo išlaidas turi padengti pirkėjas, jos sudaro 3,90 Eur.

6.4. Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota. Jūs atsakote už pilną prekės komplektavimą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui.

6.5. Jūs neturite teisės grąžinti prekės jeigu: Jūs prekę sugadinote ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizda; pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.

6.6. Teisinė prekės garantija pagal įstatymą yra 24 mėnesiai, jei prekei nėra nustatytas tinkamumo naudoti terminas.

6.7. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

6.8. Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

7. Rinkodara ir informacija.

7.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje juneta.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

7.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

7.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

7.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

7.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

7.6. Skyriuje „Nuolaidų kortelė“ suteikiama informacija Pirkėjui dėl nuolaidų prekėms.

 

8. Baigiamosios nuostatos.

8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

8.2. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.