Informuojame:

  • dėl COVID-19 siuntos gali vėluoti 3-5 darbo dienas;
  • sumokėti kurjeriui galima tik banko kortele;
  • atsiprašome už nepatogumus. 

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje juneta.lt susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis paspaudžia mygtuką „Pirkti“.

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

2.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes ir jas priimti.

2.2.  Atsiskaitymo formoje pateikti visą, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, juneta.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

2.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją.

2.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties, laikydamasis Prekių grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.

2.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje juneta.lt, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų Lietuvos Respublikos laikytis teisės aktų.

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės juneta.lt teikiamomis paslaugomis.

3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsdamas ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje, ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.

3.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

3.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

3.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

3.7. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi juneta.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

4. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

4.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

4.2. Užsakymai priimami tik naudojantis Internetine parduotuve juneta.lt.

4.3. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik Pirkėjui sumokėjus už prekes.

4.5. Pirkėjui per 14 kalendorinių dienų nesumokėjus už prekes, užsakymas anuliuojamas.

5. Prekių pristatymas.

5.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.3. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 2 darbo dienas nuo patvirtinto apmokėjimo.

5.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

5.5. Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją, jeigu siunta gauta su pažeista pakuote, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų skaičius, ne visas prekės komplektas.

5.6. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir (arba) prekės (-ių) nuotraukas.

6. Prekių kokybė, garantijos.

6.1. Visi internetinėje parduotuvėje juneta.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

6.2. Parduotuvėje pavaizduotas prekių skaičius nuotraukose ne visada susijęs su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau ir nurodyta vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

6.3. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme.

7. Rinkodara ir informacija.

7.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje juneta.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

7.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

7.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

7.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

7.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

7.6. Skyriuje „Nuolaidų kortelė“ suteikiama informacija Pirkėjui dėl nuolaidų prekėms.

8. Baigiamosios nuostatos.

8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

8.2. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.